Hukuki Destek

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
ADİL YARGILANMA HAKKINA ERİŞİM DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Başta Özel Hayatın Gizliliği Olmak Üzere, Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Korumak ve Kişisel Verileri İşleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri İle Uyacakları Usul ve Esasları Düzenlemek Amacıyla 07.04.2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) ‘’Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ Başlıklı 10. Maddesi Uyarınca ‘’Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği ( AYHED )’’ Olarak, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, Kişisel Verilerinizin Yalnızca Aşağıda Açıklanan Amaç ve Kapsam Dahilinde ve İlgili Diğer Sair Mevzuata Uygun Olarak İşlenebileceğini Bilgilerinizi Sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

AYHED; dernek tüzüğünün 2 numaralı maddesinde açıklanmış olan “ Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, hukuk ve temel hak özgürlükler konusunda insan hakları çalışmaları yapmak, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkına erişim konusunda, araştırma, inceleme, raporlama ve eğitim faaliyetlerini yapmak ” amacını gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik yine aynı maddenin 4.numarasında belirtilen ‘’ Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapmak, hukuki destek ve adil yargılanma hakkına erişim konusunda çalışmalar yapmak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatmak’’ faaliyeti sebebi ile
ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile, AYHED’e iletmiş olduğunuz veya AYHED’in dernek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu başta yukarıda yazılı bilgiler olmak üzere her türlü kişisel verilerinizi;
KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dâhilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz; AYHED’in tüzüğünde sayılı faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için veri işleme zorunlu olduğundan otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, AYHED’in tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda yine aynı tüzükte belirtilen çalışma konu ve biçimleri ile bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için amaçlarıyla; ilişki içerisinde olduğumuz 3. kişi, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler, yurt içinde ve yurtdışında bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile üyelerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak AYHED’e iletmeniz durumunda AYHED talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYHED tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilebilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak AYHED’e başvurmak sureti ile,
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; AYHED’in ‘Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziya Algan İş Merkezi Kat:6 No:46 Seyhan/ADANA’ merkez adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir ya da noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.


4. Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla AYHED’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan AYHED’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde AYHED’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip AYHED tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleme Algılandı! Sitemizi daha düzgün kullanabilmeniz için lütfen Reklam Engelleme yazılımını kapatınız.